Biz Hazýrýz | Ürünlerimiz | Gemilerimiz | Hizmetlerimiz | Referanslarýmýz | Ýletiþim    

Biz Hazýrýz,

2003 yýlýndan günümüze, Martý Çevre Hizmetleri, Deniz Temizliði ve Malzemeleri Üretimi Ýç Dýþ Tic. Ltd. Þti. kurumsal kimliði altýnda SEAGULL markasýyla çalýþmalarýný sürdürmektedir. Kadromuzun müdahale deneyimi 2000 yýlýndan baþlar. Deniz kirliliklerine müdahale için donanýmlý olan SEAGULL ayný zamanda müdahalelerde kullanýlan ekipmanlarýn, operasyonlara göre geliþtirilmesini, üretim ve satýþýný gerçekleþtirmektedir. %100 yerli sermaye ile kurulmuþ, yurt içi ve yurt dýþý hizmet yelpazesini sürekli arttýran, çalýþma programýný fiili müdahale deneyimi ile sürekli güncelleyen dinamik bir firmadýr SEAGULL.

SEAGULL, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan;
"Deniz Kirliliklerine Müdahale"
"Petrol ve Diðer Zararlý Maddelerin Sebep Olduðu Deniz Kirliliðine Müdahale Eðitimi"
"Deniz Kirliliðine Karþý Kýyý Tesislerine Tatbikat Gerçekleþtirme"
konularýnda yetkilendirilmiþtir. Ayrýca, Kýyý Tesisleri için Risk Deðerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarý hazýrlamaktadýr. SEAGULL tarafýndan üretilen ekipman ve malzemeler ülke düzeyinde geniþ kabul görmektedir.

SEAGULL, Ýstanbul’da bulunan kendi üretim tesislerinde, uluslararasý standartlara ve mevzuatlara uygun olarak ürettiði deniz kirliliði ile mücadelede kullanýlan malzemeleri ve profesyonel yaklaþýmý ile ülkenin önde gelen petrol terminalleri, kuru yük limanlarý ve diðer kýyý tesislerine hizmet vermektedir.

SEAGULL, baþta TÜPRAÞ Rafinerileri ile OPET Kýyý Tesisleri olmak üzere Akaryakýt Limanlarý ve Kuru Yük Limanlarý ile birlikte Türkiye genelinde toplam 60 limanda müdahaleye hazýrlýk hizmeti vermekte olup, anlaþmalý hizmet noktalarýný sürekli arttýrmaktadýr. SEAGULL, ayný zamanda petrol döküntülerinde tüm sürecin yönetilmesi, atýklarýn toplanmasý, ortamýn rehabilitasyonu gibi konularda danýþmanlýk hizmet vermektedir.
Ayrýca kýyý tesislerine, denizcilik þirketlerine ve petrol platformlarýna tedarikçilik yapmaktadýr.

SEAGULL, Karadeniz Konvansiyonu, Bükreþ Konvansiyonu, EMSA (Avrupa Birliði Deniz Kirliliði Ajansý) çerçevesinde Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen tatbikatlara da etkin bir þekilde destek vermiþtir ve vermektedir.  

SEAGULL, Denizcilik ve Denizde Acil Müdahale alanýnda göstermiþ olduðu baþarýlý çalýþmalarýndan ötürü, IMO tarafýndan 2012 yýlýnda Çevre ve Deniz Kirliliði` konu baþlýðý altýnda "Altýn Çýpa" ödülüne layýk görülmüþtür.

  


Þirket Politikasý    |    Biz Hazýrýz    |    Ürünlerimiz    |    Gemilerimiz    |    Hizmetlerimiz    |    Referanslarýmýz    |    Ýletiþim
Copyright © 2013 Powered By Kuyumsoft Yazýlým
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry