Biz Hazýrýz | Ürünlerimiz | Gemilerimiz | Hizmetlerimiz | Referanslarýmýz | Ýletiþim    
Þirket Politikasý,Martý Çevre Hizmetleri Deniz Temizliði ve Malzemeleri Üretimi Tic. Ltd. Þti. olarak;

• Müþteri gereksinim ve ihtiyaçlarýna yönelik tüm beklentilerin hizmetlerimize yansýtýlmasý,

• Yapýlan üretim ve verilen hizmetlerin, ilgili ulusal ve uluslararasý standartlarda yürütülmesinin devamlýlýðýnýn saðlanmasý,

• Ýçinde bulunduðumuz sektörün geliþen teknolojisinin takip edilmesi ve uygulanmasý,

• Doðru hizmeti en kaliteli þekilde veren örnek ve lider firma olmak,

• Hizmetlerimizi yerine getirirken, çalýþanlarýmýzý ve çevremizi korumak,

• Ülke ekonomisine katma deðer saðlamak, temel amacýmýzdýr.


Bu amaca ulaþmak için;

• Çalýþan personelin bilgilerini teknik, teorik ve uygulamalý eðitimlerle güncel tutulmasýný saðlamayý,

• Sürekli geliþim ilkesini tüm çalýþanlarýmýzýn desteðiyle uygulayacaðýmýzý,

• Müþteri ve ilgili taraflarýn beklentilerini karþýlamayý, uygulanabilir þartlarý gözetmeyi ve müþteri memnuniyetini saðlamayý,

• Kalite yönetim sisteminin þartlarýna uymayý ve etkinliðini sürekli iyileþtirmeyi,

• Yasal þartlar ve mevzuat þartlarý çerçevesinde, müþteri þartlarýnýn da yerine getirileceðini taahhüt ederiz.


Þirket Politikasý    |    Biz Hazýrýz    |    Ürünlerimiz    |    Gemilerimiz    |    Hizmetlerimiz    |    Referanslarýmýz    |    Ýletiþim
Copyright © 2013 Powered By Kuyumsoft Yazýlým
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry