Biz Hazýrýz | Ürünlerimiz | Gemilerimiz | Hizmetlerimiz | Referanslarýmýz | Ýletiþim    


Deniz Kirliliði

• Deniz Kirlililerine Acil Müdahale
• Kýyý Tesislerinde Hazýrda Bekleme
• Petrol ve Türevlerinin Yarattýðý Kirliliklerin TemizliðiEðitim

• Kýyý Tesislerine HNS 1-2 ve OPRC 1-2 Eðitimleri
• Kýyý Tesislerine Hazýrlýklý Olma Tatbikatlarý
• Deniz Kirliliklerine Müdahale Eðitim TatbikatlarÜretim

• Deniz Kirlilikleri ile Mücadelede Kullanýlan Ekipmanlar
• Deniz Temizlik Gemileri
• Barge ve DubalarGemilerden Atýk Alma


Risk Deðerlendirmesi ve
Acil Müdahale Plan HazýrlanmasýAtýk Tesisleri Kurulmasý


Danýþmanlýk

• Kýyý Tesisleri Ýþletme Ýzin Takibi
• Çevre Görevlisi


Bariyer Serme Hizmeti

• Gemi operasyonlarýnda Dolum Tahliye, yakýt alýmý gibi operasyonlar sýrasýnda olaþabilecek kaçaklarýn yayýlmasýný engellemek amacý ile yapýlan bariyer serme çalýþmasýdýr.


Þirket Politikasý    |    Biz Hazýrýz    |    Ürünlerimiz    |    Gemilerimiz    |    Hizmetlerimiz    |    Referanslarýmýz    |    Ýletiþim
Copyright © 2013 Powered By Kuyumsoft Yazýlým
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry